رئیس‌جمهور در تایلند: امام حسین (ع) برای آرمان یک گروه خاص جان خود را فدا نکرد