جلسه هیات دولت/ گزارش وزیر کشور جهت برگزاری مسابقه فوتبال با حفظ شئونات اسلامی