معاون استاندار خراسان رضوی: خروج جامعه از تک صدایی سیاست دولت یازدهم است