فرماندار تکاب:دولت یازدهم ثبات سیاسی و اجتماعی را به جامعه هدیه داد