مشکلات موجود خللی در انجام تعهدات‌مان در چهارچوب برجام ایجاد نخواهد کرد