آغاز خدمات بیمه سلامت برای مهاجرین خارجی در خراسان رضوی