وزیر اقتصاد فرانسه: برخی مشکلات خللی در اراده ما در انجام تعهدات برجام ایجاد نخواهد کرد