احترام جهانیان به امام حسین (ع) بخاطر برگزیدن راه جهاد و صلح بود