فرانسه و انگلیس حملات هوایی اخیر در صنعا را محکوم کردند