گزارش وزیر کشور جهت برگزاری مسابقه فوتبال با حفظ شئونات اسلامی