موضوع جایگزینی ترامپ در دستور کار جمهوری خواهان قرار گرفت