رویترز: وزیران نفت ایران و عراق در نشست کشورهای صادر کننده نفت در ترکیه شرکت نمی کنند