قیام امام خمینی (ره) بزرگترین فعل خیر جمعی دوران اخیر بود