جبهه اسلامی عمل: کینه سعودی ها علیه یمن به هیچ وجه قابل توجیه نیست