دعوت از نروژی‌ها برای سرمایه‌گذاری در صنایع دریایی ایران