شور و نشاط انتخاباتی و سیاسی بین مردم حفظ شود/ایجاد آرامش روحی از دستاوردهای دولت تدبیر و امید است