دمشق حمله عربستان به مجلس ختم در صنعاء را محکوم کرد