فاجعه بار بودن دخالت غرب در خاورمیانه/انگلیس حامی رژیم های سرکوبگر است