از صدور بیش از 66 هزار مجواز پرواز بین المللی تا دغدغه ای به نام صادرات محصولات کشاورزی