مسکو: تحقیقات فراگیر و دقیقی در مورد جنایت صنعاء صورت بگیرد