ترامپ در رقابت‌های انتخاباتی آمریکا باقی خواهد ماند