شیخ حمود:سعودی، سینه خیزذلیلانه به سوی اسرائیل و آمریکا را پایان دهد