بهره برداری از 24 پروژه فضایی تاکنون / 19 پروژه دیگر در دست اجراست