لزوم تحقیقات جامع درباره جنایت صنعا و مجازات عاملان این جنایت