قاسمی خواستار ایجاد کریدوری برای کمک به مجروحان یمن شد