اعطای تسهیلات تشویقی به پرداخت کنندگان عوارض معوقه شهرداری