رئیس نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در تهران از ایرنا بازدید کرد