مسکو: باید تحقیقات دقیقی درباره حمله به مراسم عزاداری یمنی‌ها در صنعا صورت گیرد