کریدور هوایی امن برای کمک رسانی به مجروحان یمنی ایجاد شود