پسندیده‌ترین «معروف» برای مردم امر و نهی قانونی مسئولین است