ایتالیایی ها در اعتراض به فروش سلاح به عربستان سعودی تظاهرات کردند