استکبار جهانی از نام ایران و توان مردم آن، می‌ترسد