فرماندار کارولینای شمالی: در ایالت ما هفت نفر بر اثر توفان متئو کشته شدند