تهران خواستار ایجاد کریدور هوایی امن برای کمک رسانی به مجروحان یمن شد