آلفابت نیز برای مقابله با ویروس زیکا دست به کار شد