ایران و شل تفاهمنامه همکاری در صنعت پتروشیمی امضا کردند