عکس/ باتری به باتری اینبار ب ام و سری 5 و پیکان گوجه ای!