نایب رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت منصوب شد