دستیار ویژه رئیس جمهوری: تدوین استانداردهای اجتماعی آغاز شده است