قدردانی وزیر امور مهاجرین افغانستان از رهبر انقلاب برای فراهم آوردن امکان تحصیل دانش آموزان افغان