حزب موتلفه : مهم ترین معروف در شرایط کنونی، حفظ نظام اسلامی و استکبارستیزی است