ابتلا به بیماری تب مالت در لرستان 70 درصد افزایش داشته است