آموزش معماری پایدار و فناوری خلاق توسط استادان ایرانی و ایتالیایی