تحریم ها به دلیل صبر و هوشمندی مردم ایران به سمت برداشته شدن کامل می رود