ایران و آلمان همکاری های علمی و پژوهشی در زمینه های آب و نیرو را توسعه می دهند