دستگاه دیپلماسی و امدادی ایران باید در قبال جنایت صنعاء دست به کار شود