یک ریال از صدقات مردم در عراق و لبنان خرج نشده است