توافق ژاپن وعربستان برای همکاری پیشرفته در زمینه اینترنت،انر‍ژی های تجدیدپذیروهسته ای