امام جمعه یزد: پذیرش سلطه استکبار از بزرگترین منکرات است