ارزشمندترین معروف برای مسئولین پرهیز از اشرافی‌گری است/مردم با تأسی به سیدالشهدا با تشیع انگلیسی مقابله می‌کنند